Samenwerking

Jaarverslag 2017

SamenwerkingFusie
Op 1 april 2017 is de juridische fusie tussen het Waterlandziekenhuis en Westfriesgasthuis een feit. Het doel van deze samenwerking is om de kwaliteit van zorg voor onze patiënten te verbeteren en om onze zorg in de toekomst in de regio te behouden. Artsen, managers en vertegenwoordigers uit de adviesorganen van beide ziekenhuizen werden betrokken bij de besluitvorming. De basis wordt gevormd door een uitgebreid ondernemingsplan, waarin is vastgesteld volgens welke kaders de fusie wordt geïmplementeerd.

Met de fusie veranderen de locatieprofielen. Op locatie Hoorn worden vooral hoog complexe-laag volume behandelingen uitgevoerd en locatie Purmerend wordt ingericht als een high service locatie. Op deze locatie worden vooral laag complexe-hoog volume behandelingen uitgevoerd, binnen een setting waarin het serviceniveau voor de patiënt hoog is. De poliklinische zorg verandert niet. Zie ook figuur 1.

Na 1 april zijn vele activiteiten opgepakt om de fusie volgens de kaders van het ondernemingsplan te implementeren. De stuurgroep Watergast, bestaande uit vertegenwoordigers van de raad van bestuur en het Medisch Stafbestuur, denkt mee over hoe deze implementatie het beste kan worden vormgegeven.

Voorbereiding zorgintegratie
De nieuwe locatieprofielen betekenen voor zowel zorgverleners als patiënten een belangrijke wijziging. Zorgverleners moeten gaan nadenken over de wijze waarop zij, conform het ondernemingsplan, de zorg over de verschillende locaties willen verdelen, met als vertrekpunt dat de zorg zo laagdrempelig mogelijk beschikbaar blijft. Zij kregen daarom medio mei de vraag om een zogenaamde houtskoolschets in te vullen. Samen met de collega’s van de verschillende locaties moesten zij nadenken over de ambities voor de toekomst, welke zorg waar geconcentreerd wordt, hoe zij deze zorg willen inrichten en wat daarvoor nodig is.

Massahuwelijk in het ziekenhuis


Tijdens de eerste gezamenlijke bijeenkomst werden de unit- en afdelingshoofdean van locatie Hoorn en Purmerend door buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand Gert Toes (geestelijk verzorger in locatie Hoorn) verrast op hun eigen ‘bruiloft’. Een ludieke aftrap van de samenwerking.

Kletspotten
Gert vertelt: “Met behulp van ‘kletspotten’ vol idiote vragen zoals: “wat is je droomhuis?” en “Neem jij wel eens zeepjes mee uit een hotel?” konden de echtgenoten elkaar beter leren kennen. Een belangrijke stap voor het trouwen. Daarna heb ik iets verteld over de (on)mogelijkheden van dit ‘gearrangeerde’ huwelijk.” En toen was het moment daar. Onder het toeziend oog van vier getuigen (zorgmanagers) verklaarden de unithoofden van het Westfriesgasthuis de afdelingshoofden van het Waterlandziekenhuis het huwelijk. “Het ja-woord werd bezegeld met een high-five”, vertelt Gert. “Als gezamenlijk symbool van het huwelijk (de ring) legde iedere partner zijn/haar stukje van een puzzel van de strategieposter ‘Ongekend goede zorg’.”

Bruidstaart
Gert: “Het feest werd compleet met een prachtige bruidstaart van de raad van bestuur en een borrel en barbecue als afsluiting. De gehuwden vonden het een heel positieve gebeurtenis en hebben veel gelachen.” Gert sloot zijn toespraak af met de woorden: “Kijk, dat huwelijk is natuurlijk ook een onmogelijk instituut. Er is eigenlijk maar een ding erger. En dat is: alleen zijn.”
Acute as
De acute as bestaat uit IC, SEH, CCU en EHH; de aanwezigheid van deze voorzieningen is een belangrijke randvoorwaarde voor het kunnen leveren van een groot aantal behandelingen, maar daarnaast ook van groot belang voor de inwoners van Purmerend die deze acute zorg nodig hebben. De stuurgroep heeft daarom besloten in Purmerend een Acute Zorg Unit (AZU) in te gaan richten. Deze AZU moet een passend antwoord bieden voor de acute zorgvraag in de regio Purmerend, en passen bij het zorgaanbod zoals dat op locatie Purmerend aangeboden wordt (zie ook kader 1). Een stuurgroep is aan de slag gegaan met een plan van aanpak voor de organisatie en inrichting van de AZU. Dit plan wordt in het voorjaar van 2018 opgeleverd. Zoals het nu lijkt, zal de opening in 2019 zijn. Tot die tijd blijven alle toekomstige onderdelen van de AZU open op de huidige locatie in het ziekenhuis in Purmerend.

Geboortecentrum
Zorg die het eerste verplaatst wordt, betreft het Geboortecentrum. De start daarvan is naar alle waarschijnlijkheid na de zomer van 2018 op locatie Hoorn. De voorbereidingen daarvoor zijn al in 2017 gestart, onder meer omdat het aantal kraamsuites daarvoor in Hoorn uitgebreid moet worden. Figuur 1 Belangrijkste kenmerken van de Acute Zorg Unit op locatie Purmerend zijn: • In de Acute Zorg Unit worden de IC, SEH, CCU en EHH ondergebracht. • Verschillende functies van de acute as worden slim gecombineerd en gehuisvest. • De unit is 24/7 open. • De unit wordt robuust ingevuld: • bedbezetting zo veel mogelijk volgens harmonicamode; • personeel is multi-inzetbaar op de verschillende onderdelen van de unit.

Nieuwe zorgorganisatie
De fusie van de twee ziekenhuizen vraagt dat de organisatie opnieuw wordt ingericht. Per zorgeenheid wordt één medisch manager benoemd, die samen met een zorgmanager het bestuur vormt van de nieuw te vormen zorgeenheid. Daarnaast maken de vakgroepen een gezamenlijk vakgroepreglement. De integratie van de vakgroepen en zorgeenheden moet begin 2018 zijn afgerond.

Hoorn - complex interventiecentrum

 • Complexe en hoog risico behandelingen
 • Klinisch oncologisch centrum: ingrepen, complexe behandelingen en opnames
 • Moeder-kind centrum
 • 24/7 SEH en IC
 • Volledig uitgeruste poliklinieken

Purmerend - high service locatie

 • Meer laag complexe en planbare zorg
 • Locatie met hoog service niveau voor de patient: korte wachttijden, korte doorlooptijd van de behandeling (one stop shop), etc.
 • 24/7 SEH en IC
 • Volledig uitgeruste poliklinieken

Enkhuizen, Heerhugowaard en Volendam

 • Spreekuren en diagnostiek voor verschillende specialismen
 • Nauwe samenwerking met andere zorgaanbieders, o.a. door gedeelde faciliteiten

Uitbreiding van geriatrisch spreekuur in Waterlandziekenhuis dankzij fusie


In het kader van de fusie zijn per februari 2017 de geriaters van het Westfriesgasthuis gestart in het Purmerendse ziekenhuis. In gesprek met geriaters Judella Daal en Geesje Hemmes.

De regio Waterland is een van de sterkst vergrijzende regio’s van Nederland. Het zorgt voor complexe zorgvragen waarbij de sociale component een belangrijke rol speelt. Judella: “Anders dan bijvoorbeeld de cardioloog kijken wij verder dan alleen naar het hart. Wij beschouwen de patiënt in zijn geheel. Ons doel is niet alleen een geslaagde operatie, maar dat de operatie daadwerkelijk bijdraagt aan verbetering van de kwaliteit van leven en het functioneren van de patiënt. Daarbij nemen we veel meer mee dan alleen de kwaal. We kijken naar de thuissituatie en voeren gesprekken met mantelzorgers en, indien betrokken, (verpleeg)huisartsen om zo tot een gewogen advies te komen. Een advies waar niet alleen onze collega-specialist, in dit voorbeeld de cardioloog, iets mee kan, maar ook de patiënt zelf en zijn of haar naasten. In sommige gevallen is dat advies ook: niet opereren.”


Lastige gesprekken
Zo’n advies leidt niet zelden tot lastige gesprekken. Geesje: “ Ouderen leven vaak op hun reserve. De batterij is bijna leeg. Een val, een verhuizing of een ziekenhuisopname zorgt ervoor dat de reserve opraakt. Dat verklaart ook waarom ouderen na zo’n ingrijpende gebeurtenis soms zo snel achteruit gaan.” Judella vult aan: “Natuurlijk wil je dat je ouders blijven leven. Maar als wij zien dat er veel onderliggend lijden is en de kwaliteit van leven niet beter wordt, dan is het soms beter om de behandeling te staken en te kijken hoe we de resterende tijd zo aangenaam mogelijk kunnen maken.”

Specialistische poli’s
Hoewel bovenstaande situatie niet altijd te vermijden is, proberen de geriaters samen met de behandelend specialisten dat voor te zijn. Door bijvoorbeeld de patiënt in een eerder stadium te helpen. “Om die reden zijn we ook een aantal specialistische poli’s gestart”, vertelt Judella, “zoals een valpoli en  geheugenpoli. We willen ook een preoperatieve poli oprichten”. “Collega-specialisten weten ons steeds beter te vinden en schakelen ons steeds vroeger in”, vult Geesje aan. Dat geldt ook voor de huisartsen die met de komst van Geesje en Judella nu een vast aanspreekpunt hebben voor geriatrische vragen in het Waterlandziekenhuis. “Ons streven is om te komen tot een Geriatrisch Regionaal Overleg, waarbij zowel patiënten, zorgverleners als zorgaanbieders zijn aangesloten. Want in een sterk vergrijzende regio heeft elke zorgverlener te maken met de oudere patiënt en hebben wij elkaar nodig om zo tot het meeste optimale resultaat voor de patiënt te komen.”
Integratie ondersteunende diensten
Niet alleen de zorg integreert, maar ook alle ondersteunende afdelingen en diensten. Daarvoor hebben zij begin 2017 integratieplannen aangeleverd. De implementatie van deze plannen is in 2017 gestart en moet eind 2019 volledig zijn afgerond. Zij houden zich niet alleen bezig met de fusie van de eigen afdeling, maar zorgen er ook voor dat alle services en faciliteiten voor personeel en patiënten geharmoniseerd worden.

Meenemen externe stakeholders
Omdat het zorgaanbod gaat veranderen, is het belangrijk om de meest relevante stakeholders daarover tijdig te informeren: patiënten, verwijzers, ambulancedienst, gemeente en samenwerkingspartners. Alle relevante stakeholders worden centraal en decentraal met regelmaat geïnformeerd door de raad van bestuur of direct door het bestuur van een zorgeenheid. De accountmanager externe relaties coördineert de contacten. Uitgangspunt is om informatie zoveel mogelijk persoonlijk te delen. Er zijn enkele bijeenkomsten geweest in het kader van de fusie en elk kwartaal ontvangen verwijzers in beide regio’s een digitale nieuwsbrief over de fusie.

Financiële afdeling na de fusie: één ICT-platform en één werklocatie


De fusie tussen het Westfriesgasthuis en het Waterlandziekenhuis vroeg in 2017 ieders tijd en aandacht. Ook die van de afdeling Financiën en Zorgadministratie. “We waren in 2016 al begonnen met kennismakingsbijeenkomsten voor de medewerkers”, vertelt manager Pieter Vroon. “Vervolgens gingen we met het integratieplan voor de afdeling aan de slag. Dat was half januari 2017 klaar. Daarna begon de uitvoeringsfase.”

Harmonisering van de manier van werken vormde een belangrijk aandachtspunt. “We gaven prioriteit aan de overgang naar één ICT-platform. Als je dat in een vroeg stadium aanpakt, dwing je jezelf meteen om een werkwijze te kiezen.” Dat daarbij veelal werd gekozen voor de systemen die in het Westfriesgasthuis gebruikelijk waren, vond Vroon soms lastig. “Er waren goede argumenten om zo over te stappen, maar voor de collega’s uit Purmerend betekende dat wel een stukje gewenning. De communicatie over deze en alle andere onderwerpen hielden we voortdurend in het vizier: wanneer gaan we wat doen en waarom, wat is de planning rond de fusie ziekenhuisbreed, wat betekenen de veranderingen op de afdeling concreet … via nieuwsbrieven en afdelingsoverleggen hielden we de medewerkers op de hoogte.”

Functie-inhoud
Speciale aandacht had Vroon voor de invulling van de functies en de gesprekken daarover met de medewerkers. “Voor sommige mensen veranderde de functie-inhoud: bijvoorbeeld van een heel breed takenpakket naar een gespecialiseerder aandachtsgebied. In een belangstellingsgesprek konden mensen hun wensen en ambities aangeven en met iedereen zijn we eruit gekomen.”
Vroon heeft de houding van de medewerkers als heel positief ervaren. “Verandering is voor de meeste mensen spannend en het extra werk dat zo’n fusie met zich meebrengt geeft een zwaardere belasting. Maar al is er best eens een traantje weggepinkt, ik heb niemand gesproken die er negatief in stond.”

Verhuizing
Een heel praktisch onderdeel was de verhuizing. “We wilden graag zo snel mogelijk als hele afdeling bij elkaar zitten. Dat werkt het efficiëntst. We hadden de mogelijkheid om onze afdeling in Hoorn te vestigen en in december was de hele verhuizing afgerond.”
Integrale geboortezorg
Na jaren van grote inspanningen van alle verloskundige zorgverleners in de regio West-Friesland, is het in 2016 gelukt om de Integrale Geboortezorg Organisatie (IGO) Geboortehart U.A. op te richten. In 2017 hebben we een aantal vervolgstappen gezet. Allereerst is directeur Susanne Zuidhof aangesteld om de organisatie vorm te geven. Een van haar belangrijkste eerste taken was om met alle grote verzekeraars contracten af te sluiten, om ook daadwerkelijk de integrale bekostiging te kunnen starten. Dit was een grote stap om ook het integrale tarief, dat voor elke zwangere wordt vergoed, te kunnen verdelen onder de betrokken zorgverleners. Na de zomer van 2017 is dit gelukt en konden de Geboortehart-deelnemers hun eerste declaraties aanleveren.

Ondanks het feit dat hiermee een grote stap is gezet, zijn er nog een aantal stappen te zetten. Allereerst is het tot op heden nog niet gelukt om te werken met een gezamenlijk patiëntendossier. Verder is het de ambitie om een aantal partners, die nu nog niet participeren binnen Geboortehart - de kraamzorg organisaties en twee eerstelijns verloskundige praktijken – aan boord te krijgen. Als laatste is het met de recente fusie tussen het Waterlandziekenhuis en het Westfriesgasthuis een uitdaging om te kijken hoe Geboortehart daar een rol in kan spelen. Kortom, de stappen die in 2016 zijn gezet, hebben een goed vervolg gekregen in 2017. Voor 2018 liggen er echter nog voldoende uitdagingen te wachten.

Huisartsenpost (HAP)-SEH locatie Hoorn
In de meerjarenafspraken met verzekeraars is een inspanningsverplichting opgenomen om hernieuwd te kijken naar de integratie van HAP-SEH. In 2017 heeft het project enige tijd stil gelegen, deels om meer duidelijkheid te krijgen over de financiering (van een eventuele verbouwing). Na de zomer zijn de gesprekken tussen het ziekenhuis en de HAP herstart.

Samenwerking cruciaal bij behandelen van beroerte

Bij het behandelen van een beroerte telt elke seconde. Samenwerking is cruciaal. Neurologen van locatie Hoorn en Noordwest Ziekenhuisgroep hebben in samenwerking met Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Noord-Holland Noord kostbare tijd gewonnen met de behandeling van patiënten met een beroerte. Sinds het voorjaar van 2017 zijn er belangrijke aanpassingen gedaan in het proces.

Elke seconde telt
Neuroloog Taco van der Ree licht toe: “Wanneer er sprake is van een beroerte, en met name een herseninfarct, is elke seconde van levensbelang. Hoe langer het duurt voordat de behandeling start, hoe groter de kans op (blijvend) hersenletsel. Door goede afspraken met elkaar te maken, hebben we de tijd tussen bellen met 112 en de start van de behandeling van een beroerte aanzienlijk verkort.”

“Die afspraken kwamen tot stand doordat we als ziekenhuizen en ambulancedienst samen hebben nagedacht over waar (tijds)winst te behalen viel,” vult Martin Smeekes, bestuurder RAV Noord-Holland Noord aan. “Juist door na te denken met alle partijen die betrokken zijn bij het proces, zoals medewerkers spoedeisende hulp, medewerkers neurologie en logistiek, kwamen we tot nieuwe inzichten.”

Voorbeeld van aanpassing. 
Een aanpassing is bijvoorbeeld dat de meldkamer in geval van spoed direct na het uitvragen van het adres van de patiënt een ambulance op weg stuurt. Ook vraagt de centralist aan de melder om alvast eventuele medicijnen van de patiënt klaar te zetten. Als het ambulancepersoneel na onderzoek vermoedt dat de patiënt een beroerte heeft gehad, bepalen zij al bij de patiënt thuis wat de stollingswaarde van het bloed is. Onderweg naar het ziekenhuis meldt de ambulanceverpleegkundige aan het ziekenhuis dat zij onderweg zijn met een patiënt met een beroerte, zodat het ziekenhuis alvast voorbereidingen kan treffen. De grootste tijdswinst wordt geboekt bij aankomst op afdeling spoedeisende hulp in het ziekenhuis, waarna de patiënt direct een CT scan krijgt. Martin Smeekes: “Het lijken misschien kleine veranderingen, maar voor de gezondheid van de patiënt kan het een wereld van verschil maken.”
Transmurale zorg
Onder transmurale zorg verstaan we de zorg waarbij het ziekenhuis samenwerkt met andere zorgverleners en zorginstellingen. Om deze projecten succesvol te maken, is samenwerking met onze ketenpartners onontbeerlijk, zoals verpleeghuizen, thuiszorg, gecombineerd met de zorg van een huisarts of polikliniek.

In 2017 zijn diverse nieuwe transmurale initiatieven gestart, of gecontinueerd en verder ontwikkeld. Voorbeelden hiervan zijn:
 • Beeldbellen: in samenwerking met Omring is gestart met ‘Wondzorg op afstand’. Door rechtstreeks en snel contact tussen hulpverlener en zorgvrager, hoeft de patiënt minder vaak naar de polikliniek te komen. Dit levert minder reis- en wachttijd op, verhoogt het comfort van de patiënt en zorgt voor een efficiëntere samenwerking tussen 1ste en 2de lijn. Het beeldbellen levert een tijd- en kostenbesparing op (30%-60%) en verhoogt de kwaliteit van zorg. In 2018 wordt deze samenwerking verder uitgebouwd in de oprichting van een Wond Expertise Centrum.
 • Continueren van de ketenzorg-afspraken over patiënten met COPD/ernstige astma:
  • die tijdelijk revalideren in het verpleeghuis Lindendael (Omring). Er is frequente afstemming tussen longverpleegkundigen van locatie Hoorn, van Omring-thuiszorg en van de zorgverleners van de revalidatie-afdeling. Door deze nieuwe werkwijze is het aantal heropnames in het ziekenhuis afgenomen en zijn patiënten meer tevreden over de zorg; die sluit beter op elkaar aan dan voorheen.
  • die zeer frequent in locatie Hoorn worden opgenomen en die na opname naar huis gaan, in plaats van naar een revalidatiecentrum. De longartsen en longverpleegkundigen van locatie Hoorn en Omring stemmen, samen met de huisartsen, de zorg voor deze kleine groep patiënten onderling af. Ook bij deze groep is het aantal heropnames afgenomen en blijken patiënten tevreden over de geboden zorg.
 • Verder vormgeven van de Westfriese Zorgbrug. Dit is een samenwerking tussen locatie Hoorn en zorgorganisatie Omring, om ouderen beter te begeleiden na hun ziekenhuisopname. De meeste afdelingen van locatie Hoorn gaan bij kwetsbare ouderen na of zij behoefte hebben aan thuiszorg als zij ontslagen zijn uit het ziekenhuis.
 • Met Omring en andere zorgaanbieders is een convenant getekend om samen te werken op gebied van Eerstelijnsverblijf (Elv). Elv is een kortdurend verblijf in een zorginstelling. Patiënten kunnen gebruikmaken van Elv als zij tijdelijk, om een medische reden, niet thuis kunnen wonen. Bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname. De huisarts of behandelend arts schat in dat de patiënt op korte termijn zal herstellen. Het doel van het verblijf is dat een patiënt weer zelfstandig thuis kan wonen. Er is een website actief, waarop alle zorgaanbieders in Noord-Holland Noord kunnen zien waar een Elv bed beschikbaar is. Met de Omring is de samenwerking voor de herstelafdeling in het ziekenhuis een succes. In het eerste jaar (start maart 2017) is een gemiddelde bedbezetting van 80% gerealiseerd. In locatie Hoorn is de daling van verkeerde beddagen direct zichtbaar. Tijdens de evaluatie in december 2017 is afgesproken de samenwerking in 2018 te continueren.
Behalve projecten zijn er ook afspraken gemaakt om de afstemming tussen de huisarts en de specialist en/of het ziekenhuis verder te verbeteren. Op locatie Hoorn zijn we gestart met het inrichten van Zorgdomein. Op locatie Purmerend is Zorgdomein al langer ingevoerd en wordt de toepassing geëvalueerd. ZorgDomein biedt de huisarts de mogelijkheid om patiënten elektronisch te verwijzen naar het ziekenhuis. De verwijzing gebeurt via de computer. Het doel hiervan is dat de huisarts en de patiënt beter geïnformeerd zijn en dat de communicatie tussen de huisarts, de patiënt, de specialist en/of het ziekenhuis goed verloopt. Daarnaast is het de bedoeling dat de patiënt sneller op het juiste spreekuur komt en dat we onnodige bezoeken voorkomen.

Daarnaast wordt op locatie Hoorn geïnvesteerd in de samenwerking met de huisartsen en is aandacht voor het noodzakelijke verbeteren van de telefonische bereikbaarheid van het ziekenhuis.

Ook op het gebied van scholing werken de medisch specialisten van onze locaties en de huisartsen samen. Diverse gezamenlijke scholingsmomenten van huisartsen en medisch specialisten hebben inmiddels plaatsgevonden en medisch specialisten hebben scholingen aangeboden aan huisartsen.

Naast bovenstaande initiatieven worden in het kader van Zinnige Zorg transmurale projecten gerealiseerd, om de juiste zorg op de juiste plaats te leveren. Dit hoeft dus niet altijd het ziekenhuis te zijn. Lees hierover meer in het hoofdstuk over Zinnige Zorg.

Pilot: endocrinoloog ziet diabetespatiënt in huisartsenpraktijk

In Purmerend loopt sinds vorig jaar een pilot met zogenoemde anderhalve lijnszorg. Eén dagdeel per week houdt een endocrinoloog van het Waterlandziekenhuis spreekuur in een huisartsenpraktijk om diabetespatiënten met een heel gerichte vraag advies te geven. Een endocrinoloog is gespecialiseerd in hormoonaandoeningen en stofwisselingsziekten. Erik-Jan Verburg is één van hen en vertelt erover.

“Het gaat om diabetespatiënten die bij de huisarts onder behandeling zijn, maar normaal gesproken met hun vraag naar de internist doorgestuurd zouden worden. Denk aan mensen die ondanks de medicijnen die ze gebruiken toch regelmatig een te hoog suikergehalte in hun bloed hebben. Volgens de NHG-richtlijn voor huisartsen zouden zij insuline moeten gaan spuiten. Dat is echter niet voor iedereen een goede oplossing, bijvoorbeeld voor mensen die angst voor naalden hebben en voor mensen die voor hun beroep met zware machines werken en dat niet meer mogen als hun suikerwaarden fluctueren. De huisartsenrichtlijn biedt hier geen standaardoplossing voor, dus wordt een patiënt met zijn vraag naar het ziekenhuis doorverwezen. Door bijvoorbeeld andere tabletten voor te schrijven, kunnen we het probleem oplossen.”

Doorverwijzing voorkomen
Nadelen van zo’n doorverwijzing naar de internist zijn onder meer dat de patiënt zijn eigen risico aan de zorgverzekeraar kwijt is en ook niet langer dicht bij huis onder behandeling staat. Het voorkomen van doorverwijzingen waar dat niet nodig is, sluit tevens goed aan bij de visie van ‘ongekend goede zorg’ van het ziekenhuis. “Een kernthema daarvan is ‘zinnige zorg’ en daar is besparen op doorverwijzing bij uitstek een voorbeeld van.”

Expertise verhogen
Ook draagt het contact met de huisartsen bij aan het vergroten van het vertrouwen van de omgeving, een ander kernthema. “We merken dat we met onze aanwezigheid in de huisartsenpraktijken echt investeren in de samenwerking met de eerste lijn. Je leert elkaar beter kennen en bespreekt tussen de patiënten door ook nog wel eens andere casussen. Zo leidt het meteen tot verhoging van de expertise in de eerste lijn. Een huisarts kan niet overal verstand van hebben, maar door samen de patiënt te woord te staan – in plaats van dat wij hem overnemen – kan hij een volgende keer de vraag zelf beantwoorden.”

De proef loopt nu met drie huisartsenpraktijken en de eerste ervaringen zijn positief. “In het derde kwartaal gaan we met elkaar evalueren of deze aanpak echt werkt om doorverwijzingen te voorkomen en of we dit verder willen uitrollen.”

Deelnemingen


Duodag
Op donderdag 19 januari 2017 verzamelden medisch specialisten en huisartsen zich in Andijk, waar de jaarlijkse DUO-dag plaatsvond. Verschillende interessante voordrachten werden in ‘10-minuten praatjes’ door huisartsen en specialisten gepresenteerd. Daarnaast was er ruimte voor nadere kennismaking en inhoudelijke gesprekken tussen huisartsen en specialisten.

Diagnost-IQ
Diagnost-IQ BV is per 1 januari 2017 vanuit de SKCL (Samenwerkende Klinisch Chemische Laboratoria) opgericht. Het is een samenwerkingsverband tussen de klinisch chemische laboratoria van het Westfriesgasthuis, het Waterland Ziekenhuis en het Zaans Medisch Centrum. In 2017 is een start gemaakt om op de locaties Purmerend en Zaandam een basislaboratorium in te richten, waar al het noodzakelijke onderzoek voor een 24/7 dienstverlening aan de kliniek kan worden uitgevoerd. Locatie Hoorn beschikt ook over een dergelijk 24/7 laboratorium en daarnaast worden de speciale (niet spoedeisende) technieken geconcentreerd op deze locatie.

In 2017 is een verkennend onderzoek gestart naar een verdere uitbreiding van de samenwerking binnen de klinische chemie in de regio tussen Diagnost-IQ en het OLVG (Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam).

De trombosedienst is onderdeel van Diagnost-IQ. Vanwege een krimpende markt voor de traditionele anistollingsmedicatie (VKA’s) waarvoor de inzet van de trombosedienst nodig is, is in 2017 gestart met onderzoek naar een samenwerking van de trombosedienst op locatie Hoorn met Starlet (Alkmaar), SALT (Koog aan de Zaan) en het Rode Kruis Ziekenhuis (Beverwijk).

Symbiant
De pathologie voor het fusieziekenhuis wordt verricht door Symbiant, en 2017 is een belangrijk jaar voor deze organisatie geweest. In het begin van het jaar is het splinternieuwe laboratorium in gebruik genomen, met voldoende capaciteit voor de verwerking van de pathologie-diagnostiek van het Zaans Medisch Centrum en het fusieziekenhuis. Ook zijn in de loop van 2017 ingrijpende stappen gezet om de vestigingen in het Medisch Centrum Alkmaar en die in het Zaans Medisch Centrum en locatie Hoorn vakinhoudelijk en organisatorisch verder te integreren.

Esperanz
Esperanz was een samenwerkingsverband tussen drie ziekenhuizen (Westfriesgasthuis, Waterlandziekenhuis en Zaans Medisch Centrum) op het gebied van oncologie. Doelstelling van Esperanz was het realiseren van de best mogelijke (medische) zorg voor patiënten met kanker. Esperanz had hierin vooral de functie van kenniscentrum. Gebundelde specialistische kennis en uitstekende voorzieningen zorgden ervoor dat patiënten dicht bij huis optimale zorg krijgen. In de afgelopen twee jaar is de voortgang van de ontwikkeling van Esperanz echter gestagneerd.

Het verder ontwikkelen van Esperanz heeft consequenties voor de deelnemende ziekenhuizen en er is nu (nog) niet genoeg zicht op wat deze consequenties precies zijn. In 2017 is door de deelnemende ziekenhuizen daarom in goed overleg besloten om de verdere ontwikkeling van Esperanz niet voort te zetten. De BV Esperanz is ontbonden met ingang van 1 april 2018. Aan de zorg voor onze patiënten verandert niets, en daar waar samenwerking wenselijk en mogelijk is tussen de ziekenhuizen, zal deze blijven bestaan.

Comicro
Comicro is vanaf 2014 een zelfstandig medisch microbiologisch laboratorium, gevormd vanuit het Zaans Medisch Centrum en het Westfriesgasthuis. Sinds september 2015 vinden alle microbiologische onderzoeken plaats op de locatie Hoorn.

Eind 2016 is Comicro ISO 15189 geaccrediteerd, een duidelijk signaal dat Comicro ver gevorderd is in de afstemming/ harmonisatie van alle processen. In 2017 is hard gewerkt aan de voorbereiding op verdere harmonisatie in de vorm van een nieuw Laboratorium Informatie Systeem (LIMS).  Met de ingebruikname van dit LIMS in april 2018 nemen we definitief afscheid van de twee gescheiden werkprocessen en zijn we een volledig geïntegreerd laboratorium.