Jaarverslag 2017

Nawoord raad van commissarissenDit verslagjaar startte in januari met een belangrijk strategisch besluit: een hoogkwalitatief en toegankelijk ziekenhuis voor de wijde regio West-Friesland en Waterland behouden en verder uitbouwen. Dit besluit werd genomen door de raden van toezicht van het toenmalige Westfriesgasthuis en het toenmalige Waterlandziekenhuis. Inmiddels zijn deze raden overgegaan in de raad van commissarissen van het fusieziekenhuis West-Friesland en Waterland.

‘Verregaande samenwerking in de vorm van een succesvolle fusie tussen de beide ziekenhuizen, is in het (toekomstig) belang van de inwoners van ons werkgebied’, zo luidde de conclusie na een uitgebreide voorbereidingsfase. Met het verkrijgen van de toestemming van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Autoriteit Consument en Markt (ACM), zorgverzekeraars en banken, was voldaan aan alle voorwaarden die de toezichthouders aan het fusiebesluit hadden gesteld. De juridische fusie van het Waterlandziekenhuis en het Westfriesgasthuis is per 1 april 2017 een feit.

Samenwerking
Op basis van de functieverdeling uit het ondernemingsplan wordt vanaf het einde van 2018 een deel van de zorg op een van beide ziekenhuislocaties gecentreerd. Ook wordt het zorgaanbod verbreed. Voorbereidingen daarvoor zijn in 2017 gestart. Goed voorbeeld daarvan is het reeds gestarte nieuwe aanbod van MDL-geneeskunde, klinische geriatrie en pijngeneeskunde in Purmerend en Volendam. Betrokkenheid van verwijzers en andere stakeholders heeft daarbij nadrukkelijk de aandacht van de raad van commissarissen. Zo maakt het fusieziekenhuis namelijk zijn ambitie voor het behoud van kwalitatief goede, zinnige en passende zorg in de regio waar. De monitoring van de daadwerkelijke uitvoering van het ondernemingsplan en zijn doelstellingen, heeft voor de raad van commissarissen de hoogste prioriteit.

Tegenslag
Het nieuwe fusieziekenhuis werd, ondanks de grondige voorbereiding en besluitvorming, al snel uitgedaagd om tegenvallers te keren. Locatie Hoorn kreeg van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in de zomer van 2017 een aanwijzing op de naleving van het convenant Veilige toepassing van medische technologie. Een gedegen plan van aanpak, dat door zowel raad van bestuur als stafbestuur werd gedragen, heeft geleid tot beëindiging van de aanwijzing binnen de daarvoor door IGJ gestelde termijn. Van de doorgevoerde verbetermaatregelen zal het fusieziekenhuis nu kunnen profiteren. Locatie Purmerend moest noodgedwongen extra investeren in onderhoud van het gebouw en de installaties, terwijl het tegelijkertijd de productie snel zag teruglopen. De extra financiële injectie in het gebouw draagt bij aan het lonkend perspectief om het ziekenhuis in Purmerend door te ontwikkelen tot een behandellocatie met een hoog serviceniveau waar patiënten graag (terug)komen.

Risico’s
De raad van commissarissen realiseert zich goed dat het ziekenhuis voor de grote uitdaging staat om van de fusie - binnen strakke financiële kaders - een succes te maken en daarmee een breed palet aan zorg dichtbij huis te kunnen blijven aanbieden. De raad heeft in een werkbijeenkomst met de raad van bestuur de bestuurlijke opgave in het kader van de fusie nader beschouwd en daarbij de risico’s uit de reguliere bedrijfsvoering en die van de fusie goed in beeld gebracht. Dit ‘dashboard’ wordt elke vergadering besproken. Afstemming over risico’s is er ook tussen de audit- en de kwaliteitscommissie. In dat kader heeft de raad van commissarissen aandacht voor de risico’s ten aanzien van de personele capaciteit: dit geldt voor de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van huidige medewerkers, en voor het kunnen blijven bieden van toegang tot de zorg aan de inwoners van het verzorgingsgebied van de ziekenhuislocaties. De grote behoefte aan deskundige medewerkers, met name gespecialiseerde verpleegkundigen, is echter een groot (landelijk) knelpunt en daarmee een speerpunt van beleid in 2018.

Kansen
Bovenal biedt de intensieve samenwerking van de twee ziekenhuizen kansen: kansen om in het licht van spreiding en concentratie van zorg een volwaardig en divers aanbod van zorg voor de inwoners in de regio te behouden. Kansen voor de continuïteit van hoogwaardig kwalitatief goede zorg door bundeling van krachten. Kansen voor verdergaande specialisaties op het gebied van de deskundigheid van medisch specialisten door een optimale zorginhoudelijke integratie. Kansen op het gebied van de werkgelegenheid en de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers. Kansen op het gebied van schaalgrootte en efficiënte bedrijfsvoering. Kansen op nieuwe vormen van (keten)samenwerking. Kansen om gezamenlijk initiatieven voor zorgvernieuwing te exploreren en van elkaar te leren.

Benoemingen en genomen besluiten
In zijn eerste vergadering stelde de raad van commissarissen het informatieprotocol vast: een gestructureerde jaaragenda met onderwerpen op het gebied van goed werkgeverschap, de toezichthoudende taak en de adviesfunctie van de raad. De jaaragenda volgt de structuur van de vier strategische kwadranten: de kwaliteit van zorg, onze medewerkers, de bedrijfsvoering en de marktpositie van het ziekenhuis. In al zijn vergaderingen besteedde de raad van commissarissen aandacht aan de voortgang van de implementatie van de fusie. De raad van commissarissen benoemde het derde lid van de raad van bestuur. De raad besprak het profiel van (de leden van) de raad van commissarissen, benoemde het zevende lid en nam een besluit over de samenstelling van de kwaliteitscommissie en de auditcommissie en over de reglementen van de raad van bestuur, de raad van commissarissen en zijn commissies. De honorering van de raad van commissarissen is vastgesteld overeenkomstig de daarvoor geldende normen. De raad van commissarissen gaf toestemming aan het bestuur om de kredietovereenkomst met de Rabobank te ondertekenen.

De kaderbrief 2018 verscheen met goedkeuring van de raad van commissarissen in de vorm van een aanscherping van de strategie uit het ondernemingsplan. ‘Ongekend goede zorg’ is het leidende thema. Daaronder vijf kernthema’s, te weten: beste uitkomst van zorg, samenwerking met de patiënt, continu verbeteren, investeren in zinnige zorg en werken aan het vertrouwen van de omgeving.

De begroting 2018 ontving de goedkeuring van de toezichthouders, evenals de keuze voor de aansprakelijkheidsverzekeraar van het fusieziekenhuis. Gedurende het jaar is uitgebreid gesproken over de toekomst van de oncologische zorg in de regio, wat geleid heeft tot goedkeuring van het besluit om de Esperanz BV te ontbinden en om de mogelijkheid van een nauwere samenwerking met de academische ziekenhuizen VUmc en AMC in Amsterdam te verkennen.

De jaarrekeningen van 2016 en het maatschappelijk jaarverslag van het voormalige Westfriesgasthuis en Waterlandziekenhuis zijn besproken met de raad van bestuur in bijzijn van de externe accountant en vervolgens door de raad van commissarissen goedgekeurd.

Leden van de raad van commissarissen lieten zich rondleiden over diverse afdelingen van de ziekenhuislocaties, bezochten de nieuwjaarsrecepties en het opleidingssymposium, en lieten zich door gastsprekers informeren over onder andere managementaccounting en kostprijsontwikkeling, het beleidsplan integraal risicomanagement, cultuurontwikkeling en de fusievoortgang. Er hebben in bijzijn van de raad van bestuur verschillende ontmoetingen plaatsgevonden tussen (een afvaardiging van) de raad van commissarissen en het stafbestuur, de cliëntenraad en de ondernemingsraad. De raad van commissarissen heeft zeven keer vergaderd met de raad van bestuur. De toezichthouders zijn, op een enkele uitzondering na, bij alle vergaderingen aanwezig geweest. De auditcommissie heeft vier keer vergaderd en in zijn vergaderingen de selectie van een nieuwe accountant voor boekjaar 2018 voorbereid. De remuneratiecommissie kwam twee keer bijeen met de bestuurders. De kwaliteitscommissie heeft vier keer vergaderd met de raad van bestuur en daarbij extra aandacht geschonken aan de plannen van aanpak naar aanleiding van (thematisch) toezicht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De raad van toezicht van de Stichting Waterlandkliniek en de Stichting Verloskundig Centrum Waterland vergaderden in het eerste kwartaal beide een maal.

Per 1 april 2017 zijn Yvonne van der Brugge en Eric van Royen teruggetreden als toezichthouder. Met de komst van Ingeborg Steneker per 1 juni 2017 is de raad van commissarissen van het fusieziekenhuis compleet.

Onder leiding van een extern bestuursadviseur hield de raad van commissarissen zowel in eigen kring als samen met de raad van bestuur een teamontwikkelingsbijeenkomst. Het definiëren en gezamenlijk bespreken van ieders drijfveren, competenties en de gewenste rol- en taakinvulling zorgde voor een inspirerende start van de vernieuwde teams.

Tot slot wil de raad van commissarissen alle medewerkers van het ziekenhuis bedanken voor hun grote inzet in dit intensieve fusiejaar. De raad kijkt met vertrouwen uit naar 2018.


mr. J. van Walsem, voorzitter
drs. R.V.W.M. Lantain, vice-voorzitter
drs A.B. Baaij RA
drs. H.J.C. Ettema RA
prof. dr. R.J.M. Klautz
mw. ir. K. Laglas
mw. dr. I. Steneker