In het ziekenhuis

Jaarverslag 2017

In het ziekenhuisZinnige zorg
Naar aanleiding van de eind 2016 afgesloten meerjarencontracten met VGZ en Zilveren Kruis, zijn we in 2017 gestart met de opzet van het programma Zinnige zorg. Zinnige zorg is één van de strategische kernthema’s van het fusieziekenhuis. Doel van dit programma is het leveren van de juiste zorg op de juiste plaats, wat niet altijd het ziekenhuis hoeft te zijn. Dat doen we door 100 projecten te realiseren in de komende vier jaar. Die projecten moeten zorgen voor doelmatige zorg, door te kijken naar welke behandeling echt nodig is. Betere zorg, juist door minder zorg te leveren.  In 2017 is de structuur van het programma neergezet en zijn de eerste ideeën voor concrete projecten opgehaald. Naar aanleiding hiervan hebben de zorgeenheden 11 initiatieven gemeld die vóór oktober 2017 van start zijn gegaan (doelstelling was tien).
Zinnige zorg diagram
De volgende projecten zijn in 2017 gestart: 
 • Behandelwensen. Bij opname in een verpleeghuis voeren we een gesprek over toekomstige behandelwensen bij een heupfractuur. Hiermee voorkomen we onnodige operaties in laatste levensfase.
 • Voorkomen van onnodige ziekenhuisopname van kwetsbare ouderen bij SEH-bezoek, in afstemming met Omring.
 • Chemotherapie thuis (voor een bepaalde chemotherapie), waarbij we de patiënt niet meer hoeven op te nemen in het ziekenhuis.
 • De patiënt gaat direct naar huis na een geplande dotterbehandeling in een Academisch Ziekenhuis (AMC), i.p.v. opname in het WFG.
 • Door de inzet van een longverpleegkundige gaan we zinniger om met astmamedicatie.
 • Door ons verwijssysteem Zorgdomein zinnig in te richten, voorkomen we dubbel diagnostisch onderzoek (lab en beeldvorming).
 • Door de inzet van een verpleegkundig specialist (in plaats van de kinderarts) bij kinderen met incontinentie, is er meer tijd voor de patiënten en zijn wachtlijsten korter.
 • Door patiënten voorafgaand aan een cardiologische ingreep een speciale prehydratatiebehandeling te geven, hoeven ze niet meer een dag van te voren worden opgenomen. Hierdoor kan de behandeling in dagopname.
 • Nieuwe medicatie voor patiënten op de ICU om te kalmeren zijn niet alleen prettiger voor de patiënt, maar het leidt ook tot een kortere opnameduur op de ICU en daarmee in het ziekenhuis.
 • Mammastraat en puncties op echokamer: bij de cytologische punctie wordt een kleine hoeveelheid cellen en weefselstukjes uit het lichaam gehaald, bijvoorbeeld bij een verdacht knobbeltje. In samenwerking met PA-laborant wordt nu direct vastgesteld dat de punctie voldoende materiaal bevat voor diagnose. Hierdoor hoeft patiënt niet terug te komen i.v.m. te weinig materiaal voor diagnose.
 • CT myocardperfusie rust-onderzoek alleen op indicatie uitvoeren, te weten bij een afwijkend stressonderzoek. Dit onderzoek maakt de doorbloeding en daarmee de doorgankelijkheid van de kransslagaders zichtbaar. Dit heeft geleid tot een vermindering van ongeveer 50% van de rust-onderzoeken.

Naast de invoering van bovenstaande initiatieven, hebben we in 2017 een aantal voorbereidende werkzaamheden verricht om in 2018 te kunnen starten met een zinnige manier van werken. Dit betrof bijvoorbeeld het implementeren van een aantal digitale apps, zoals de luchtbrug voor kinderen met astma en de IBD-coach voor mensen met chronische darmziekten. Daarnaast heeft er in 2017 een pilot telenefrologie gelopen, die in 2018 regiobreed wordt uitgebreid. Ook is er een pilot anderhalfdelijns diabeteszorg uitgevoerd in de regio Waterland. Om deze projecten succesvol te maken, is samenwerking met onze ketenpartners onontbeerlijk. Zo is de telenefrologie een samenwerkingsproject tussen huisartsen en medisch specialisten. Een deel van deze projecten hebben we opgepakt in nauwe samenwerking met onze ketenpartners, als onderdeel van transmurale zorg.

Patiëntenportaal en beeldbellen als voorbeelden van e-health


E-health krijgt in het Westfriesgasthuis alle aandacht. In maart 2017 werd het patiëntenportaal gelanceerd. Een gesprek met Mirjam Kops, projectleider e-health, over het patiëntenportaal en andere projecten rondom digitale zorg.

"In 2017 zijn we gestart met het patiëntenportaal op onze afdeling chirurgie. Patiënten konden zo online hun eigen dossier bekijken. Bijvoorbeeld hun uitslagen, afspraken en behandelverslagen", legt Mirjam uit. "Door patiënten meer inzicht te geven, zijn ze meer betrokken bij hun behandeling. " De proef verliep naar wens en met de start van het nieuwe jaar, werd het portaal beschikbaar voor alle afdelingen. "Samen met een projectgroep hebben we alle opties uitgedacht en discussies gevoerd, bijvoorbeeld over of uitslagen direct zichtbaar moeten zijn. Na overleg met de medische staf, laten we bepaalde uitslagen zoals pathologie met een vertraging zien." De patiënten zijn blij met het portaal vervolgt ze. "Uit enquêtes krijgen we te horen dat mensen het fijn vinden om hun medische informatie altijd in te kunnen zien, zo kunnen ze zich beter voorbereiden op het gesprek met hun arts."

Wondanalyse via beeldbellen
Naast het patiëntenportaal, wordt er ook hard gewerkt aan andere projecten. Een daarvan is beeldbellen. "Via een videoverbinding kunnen wondverpleegkundigen van thuiszorgorganisatie Omring bellen met de verpleegkundig specialist van het ziekenhuis, om een wond 'live' te beoordelen", vertelt Mirjam. "Daardoor hoeven oudere patiënten niet helemaal naar het ziekenhuis te komen. En kunnen wij met de wijkverpleegkundige en de patiënt samen communiceren." Ook op andere afdelingen bestaat interesse voor beeldbellen. De afdeling interne geneeskunde is al gestart met beeldbellen, neurologie, geriatrie en chirurgie hebben ook interesse. "Bij interne geneeskunde kon een patient door hevige sneeuwval moeilijk naar het ziekenhuis komen. De verpleegkundige kon een videoverbinding opzetten, zodat ze diegene alsnog kon zien en spreken.”

E-lab 
Het zijn zo maar twee voorbeelden van ontwikkelingen in het ziekenhuis. Om sturing te geven aan de ideeën, is een zogeheten e-lab opgericht. Mirjam: "Dat is een groep met specialisten, huisartsen, de cliëntenraad en andere collega’s uit het ziekenhuis. Die geeft sturing aan de ideeën rondom e-health en toetst ze. Met een projectgroep werken we de ideeën verder uit. Het is mooi om te zien dat veel collega's staan te popelen om met e-health aan de slag te gaan. We hebben nog genoeg werk aan de winkel!"

Patiëntenstops
In 2017 moesten de Nederlandse ziekenhuizen veel te vaak patiëntenstops afkondigen. In Hoorn is het aantal stops nog beperkt gebleven, in Purmerend was er helaas een groot probleem met stops. Een tekort aan (gespecialiseerd) personeel was vaak de aanleiding van een patiëntenstop, maar ook de toenemende zorgvraag van veelal kwetsbare (‘zorgzware’) ouderen legt een zwaar beslag op de capaciteit. Tot slot bleek het steeds moeilijker te zijn om patiënten waarvan de ziekenhuisbehandeling klaar was, weer naar huis of naar een verpleeghuis te krijgen. De ketenzorg stokt door capaciteitsproblemen in de thuiszorg en verpleegzorg.

Op diverse manieren wordt gewerkt aan het werven van nieuw personeel, dit wordt verder toegelicht in het hoofdstuk ‘onze mensen’.


Facilitair bedrijf


Projecten

Het jaar 2017 heeft in het teken gestaan van de sloop van een vleugel van de oudbouw in locatie Hoorn, gevolgd door de start van de inrichting van de speeltuin en de oefenplek voor Ergotherapie. Hier (op de gevel bij de speeltuin en de oefenplek voor Ergotherapie) is ook het kunstwerk ‘Bloom’ van Tijs Rooijakkers aangebracht.

Daarnaast zijn er op locatie Hoorn diverse verbouwingen afgerond. Na een intensieve verbouwing is de ruimte voor de PET-CT in juni 2017 in gebruik genomen. Op 7 juni 2017 heeft de eerste patiënt hier een PET-CT onderzoek gehad.

Nieuwe PET/CT-scanner onderzoekt ruim duizend patiënten per jaar


In juni 2017 kon de afdeling Medische Beeldvorming een nieuwe PET/CT-scanner in gebruik nemen. “Een belangrijk instrument bij de diagnostiek van kanker en infecties”, zegt nucleair geneeskundig specialist Annemarie van Dongen. “Voorheen moesten patiënten voor een PET-scan naar Alkmaar. Dat was best belastend, zeker voor kankerpatiënten die toch al een heel stressvolle periode doormaken. We zijn heel blij dat we het gecombineerde onderzoek nu in Hoorn aan kunnen bieden.”

De wens om een PET/CT-scanner aan te schaffen bestond al langer, maar pas nu was er geld beschikbaar voor zo’n grote investering. “Niet alleen is het een duur apparaat en moesten de laboranten gedeeltelijk bijgeschoold worden, ook moest er verbouwd worden vanwege de radioactieve vloeistof die patiënten ingespoten krijgen voor het onderzoek. De ruimte waar tot nu toe de CT-scan stond is hier geschikt voor gemaakt. Het feit dat het nieuwe apparaat voor zowel een gecombineerd onderzoek als voor alleen een CT-onderzoek gebruikt kan worden, was trouwens een belangrijke kostenfactor: hoe meer patiënten je ermee kunt helpen, hoe sneller zo’n apparaat financieel uit kan.”

Steeds meer patiënten 
Aanvankelijk ging men uit van zo’n duizend patiënten per jaar: het aantal mensen dat jaarlijks vanuit Hoorn en Purmerend naar Alkmaar werd doorgestuurd. “Maar er worden steeds nieuwe vloeistoffen ontwikkeld, waarmee er weer andere soorten tumoren zichtbaar gemaakt kunnen worden. Vroeger ging het vooral om mensen met longkanker en met lymfomen, nu komen ook mensen met borst-, darm- of prostaatkanker in aanmerking. Op het moment gebruiken we de PET/CT-scanner voor 25 tot 30 patiënten per week en dat aantal zal in de toekomst alleen maar toenemen.”

Lekkage
Overigens beleefde de nieuwe PET/CT-scanner al een spannend avontuur, toen er in november lekkage in het ziekenhuis was. “Op een verdieping boven ons was er een verstopping, waardoor er water naar beneden drupte, precies langs de PET/CT-scanner! Dat was wel even schrikken. Als we de stroom eraf hadden moeten halen, hadden we het apparaat een tijd niet kunnen gebruiken. Gelukkig volstond het om hem met plastic af te dekken terwijl het probleem werd opgelost. De volgende dag konden we weer draaien.”
Verder is bouwdeel C is geschikt gemaakt voor onder andere Medische techniek en Revalidatie, is de tweede binnentuin opgeleverd en is op 1 april 2017 de herstelafdeling van de Omring op de 5e etage van locatie Hoorn opgeleverd. De werkzaamheden in het kader van het project ‘Huis op Orde’ van de poliklinieken (fase 1) vonden plaats in het tweede en derde kwartaal van 2017.

In locatie Purmerend is een grote hoeveelheid aan onderhoudsprojecten gerealiseerd. Zo is bijvoorbeeld het glazen dak in de centrale hal opgeknapt, is de zuurstoftank verplaatst en zijn de badkamers in de kliniek opgeknapt. Daarnaast zijn we begonnen met de plannen voor een facelift van de centrale hal.

Interieur locatie Purmerend
Met interieurarchitect Ira Koers zijn we begonnen met het maken van een nieuw interieurkader voor de locatie Purmerend. Door verschillende invloeden in de afgelopen decennia is er verrommeling van stijlen opgetreden. Doel van het nieuwe interieurkader is om weer terug te gaan naar de oorspronkelijke uitstraling, maar dan in een nieuw jasje.

Ontwikkelingen m.b.t. de iPad voor patiënten
De roomservice-app is in maart 2017 gebruik genomen. De roomservice is beschikbaar op alle verpleegafdelingen in locatie Hoorn. Bestellen gaat via de @WFG app. Patiënten kunnen drinken, gebak en snacks van ziekenhuiskiosk ’t Boetje bestellen. De gastvrouwen en –heren komen de bestelling brengen. Betalen kan bij het bed via een draadloos pinapparaat.

Gastvrijheidszorg met Sterren
In 2017 was locatie Hoorn genomineerd voor de Gastvrijheidszorg met Sterren-award en eindigden we met 4 sterren op de 4e plaats. Helaas was de score op het onderdeel ‘ambiance’ lager dan in 2016, maar op het onderdeel ‘bejegening’ kregen we de hoogste score met maar liefst 99%. We hebben in 2017 voor de allerlaatste keer meegedaan aan Gastvrijheidszorg met Sterren. Als gevolg van een dalend aantal deelnemende instellingen heeft de organisatie van Gastvrijheidszorg met Sterren helaas moeten besluiten om te stoppen met dit waarderingssysteem.

Kunst
In 2017 is vervolg gegeven aan het kunstproject ‘Hospital Portraits’ van fotograaf Marie Cécile Thijs. Er zijn zes groepsportretten toegevoegd aan de collectie.

Kunstwerk Pieter Obels

Kunstwerk Pieter Obels


Het cadeau van de medische staf voor fase 2 van locatie Hoorn – het kunstwerk ‘Ondeelbaar verlangen’ van Pieter Obels – is geplaatst op een zeer zichtbaar punt. Op de weg erlangs zal steeds meer verkeer gaan rijden, omdat deze weg onderdeel wordt van de ‘Poort van Hoorn’ (zie foto).

Fusieprojecten
In 2017 zijn we gestart met de intensieve voorbereiding om de restaurant-, keuken- en Focusmedewerkers van ISS in dienst te nemen van locatie Purmerend. De Focusmedewerkers komen in dienst als servicemedewerkers.

Met ingang van 1 december 2017 wordt in locatie Hoorn gekookt voor patiënten in locatie Purmerend. Hierdoor krijgen de patiënten nu ook vers gekookte maaltijden van regionale producten, op basis van recepten van top-kok Ron Blaauw.

De voorbereidingen om met één bestelsysteem te gaan werken (Inkoop en Logistiek) voor alle locaties, zijn in december 2017 afgerond. Ook de voorbereidingen om tot één geïntegreerde afdeling goederenontvangst te komen, zijn in december 2017 afgerond.

In locatie Purmerend zijn de voorbereidingen van start gegaan voor de fusieprojecten MDL en de Acute As. Daarnaast zijn de afdelingen ICT, FZ en K&V aangepast op de nieuwe situatie en zijn er diverse flexplekken ingericht.

De voorbereidingen voor de verbouwingen vanwege de fusie zijn in gang gezet. Er is een bouwteam opgesteld, met daarin aannemers, adviseurs en de architect. Het project van het Moeder-Kind-centrum is opgestart en dat moet medio 2018 klaar zijn. Eind 2017 is het lonkend perspectief voor Purmerend vormgegeven: een plan waarin de ambitie voor Purmerend is gevisualiseerd.

Evenementen
In 2017 zijn de nodige evenementen georganiseerd. Zo werd er in november een najaarsfeest georganiseerd. Op locatie Hoorn ging het daarbij om het traditionele najaarsfeest, voor locatie Purmerend was het de eerste keer. De belangstelling was goed.

In december is op beide hoofdlocaties een kerstmarkt gehouden. Maar liefst 3.807 medewerkers en vrijwilligers hebben een van de kerstmarkten bezocht om daar het ‘kerstpakket’ bij elkaar te shoppen. Voor het eerst vond de kerstmarkt buiten plaats en gelukkig werkte het weer mee.

H2 Facebookfoto's kerstdiner
Op vrijdag 22 december werd voor de 6e keer het kerstdiner voor patiënten op locatie Hoorn georganiseerd. Voor locatie Purmerend was dit een primeur, op zaterdag 23 december konden ook op deze locatie patiënten en hun naasten aanschuiven bij het kerstdiner.


ICT


Elektronisch patiëntendossier (HiX)
Eén gezamenlijk elektronisch patiëntendossier (EPD) is een belangrijke randvoorwaarde om te kunnen voorzien in veilige en efficiënte patiëntenzorg. Tegen de achtergrond dat beide fusieziekenhuizen op dit moment nog over een eigen ICT-infrastructuur en EPD beschikken, is ter voorbereiding op de fusie in februari een contract met ChipSoft gesloten om te komen tot één gezamenlijk EPD. In maart 2019 starten we met de implementatie van dit nieuwe EPD en in november 2019 wordt het in gebruik genomen. In de tussentijd wordt achter de schermen hard gewerkt aan een nieuwe gezamenlijke ICT-infrastructuur voor de nieuwe fusieorganisatie.

Lync/Skype For Business (S4B)
In het kader van de inrichting van fase 2 nieuwbouw is in 2014 besloten om Skype For Business (S4B) ziekenhuisbreed in te voeren als innovatief communicatiemiddel. De mogelijkheden van Skype zijn divers en de verwachtingen waren dan ook hoog gespannen. Helaas merkten we voortdurend technische problemen in de bereikbaarheid, ondanks vele inspanningen om er een succes van te maken. Daarom hebben we besloten om voor telefonie een alternatief voor S4B in te voeren, dit wordt in 2018 gerealiseerd.