Governance

Jaarverslag 2017

GovernanceDe stichting Ziekenhuizen West-Friesland en Waterland is opgericht per 1 april 2017. Het fusieziekenhuis is ontstaan uit de juridische fusie van het Westfriesgasthuis met locaties in Hoorn, Enkhuizen en Heerhugowaard en het Waterlandziekenhuis met locaties in Purmerend en Volendam. Het wordt bestuurd volgens het model van collegiaal bestuur door een driehoofdige raad van bestuur, waarbij zowel de voorzitter als de twee leden elk hun eigen portefeuille hebben, maar gedrieën eindverantwoordelijk zijn voor het gevoerde beleid. De raad van commissarissen, samengesteld uit toezichthouders van de beide moederorganisaties en een nieuw lid, ziet toe op de hoofdlijnen van het beleid van het bestuur.

Het fusieziekenhuis past de nieuwe Zorgbrede Governance code toe en heeft de zeven principes uit de code verankerd in de statuten van de stichting, de reglementen van raad van bestuur en raad commissarissen en in een geharmoniseerde klokkenluidersregeling. Ook de kaders van de notitie ‘Toezicht op goed bestuur’ van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit hebben een plek gekregen in die statuten en reglementen.

Raad van bestuur Westfriesgasthuis Waterlandziekenhuis
Raad van bestuur
De raad van bestuur van het ziekenhuis wordt gevormd door voorzitter Arno Timmermans en leden Hugo Keuzenkamp en Ymke Fokma (per 1 juni 2017).

Nevenfuncties Arno Timmermans: 
Lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), lid dagelijks bestuur OOR/OZON VUmc, Lid bestuur stichting BOLS, bestuurslid Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) Noord-Holland en lid raad van toezicht Stichting Revalidatie Ziekenhuizen (SRZ).

Nevenfuncties Hugo Keuzenkamp: 
Lid raad van advies SEO Economisch Onderzoek, lid Kwaliteitsraad Zorginstituut Nederland, lid bestuur stichting Vrienden Westfriesgasthuis, lid raad van commissarissen MediRisk, lid raad van commissarissen Loyalis.

Nevenfuncties Ymke Fokma: 
Lid raad van toezicht LEEFH
De verantwoordelijkheden, taak en werkwijze van de raad van bestuur zijn vastgelegd in de statuten van de stichting Ziekenhuizen West-Friesland en Waterland en het reglement van de raad van bestuur (zie website). Bij de vervulling van zijn taken richt de raad van bestuur zich naar de belangen van de stichting in zijn maatschappelijke context. De raad van bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de informatie en middelen die nodig zijn voor een goede taakuitoefening. In de statuten en het reglement van de raad van bestuur zijn bepalingen opgenomen die belangenverstrengeling moeten voorkomen.

De leden van de raad van bestuur zijn benoemd voor onbepaalde tijd. Per 1 januari 2014 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De bezoldiging van de bestuursleden is in overstemming met deze wet. Een declaratiereglement voor de leden van de raad van bestuur is van kracht. Over de hoogte van de gedeclareerde bedragen wordt gerapporteerd in het jaarverslag, waarbij de categorisering die aangereikt is door de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) wordt gevolgd.

Besturing
Met de fusie is ook een nieuw besturingsmodel voor het ziekenhuis van kracht. In dit verslagjaar is stap voor stap gewerkt aan de implementatie daarvan. Het besturingsmodel, voorbereid door de ‘commissie organisatiemodel voor de zorg’ en in februari 2017 vastgesteld door de Stuurgroep Watergast, is gestoeld op de volgende 9 principes:
 1. Behoeften van onze patiënten vormen het uitgangspunt voor de wijze waarop wij onze zorg organiseren (kwaliteit, veiligheid en logistiek) en aanbieden (klantbeleving).
 2. De gezamenlijk vastgestelde principes, waarden en beleid zijn leidend voor het gehele ziekenhuis.
 3. We streven een slagvaardige, lerende en innoverende organisatie na waar medewerkers met plezier werken en zich kunnen ontwikkelen.
 4. Het besturingsmodel maakt een goede sturing en benutting van capaciteit mogelijk.
 5. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen dicht bij het primaire proces, op basis van de professionaliteit die daar aanwezig is.
 6. Elk hiërarchisch niveau moet een specifiek toegevoegde waarde hebben.
 7. Medici dragen, vanuit hun specifieke kennis/inzicht, medeverantwoordelijkheid voor het managen en besturen van het ziekenhuis; daarbij geldt het uitgangspunt “verantwoordelijk = bevoegd” en omgekeerd.
 8. Het management van de zorgeenheden heeft de juiste samenstelling en de benodigde bevoegdheden, competenties en ondersteuning om haar verantwoordelijkheden waar te maken.
 9. Er is binnen het besturingsmodel ruimte voor verschillen in organisatievormen indien dat op basis van bovengenoemde principes wenselijk is.
Het organogram (figuur op de volgende pagina) vormt een logisch afgeleide van deze 9 besturingsprincipes. De besturingsprincipes geven richting aan het gedrag van onze medewerkers. Zij zijn de (uit)dragers van de identiteit van de nieuwe organisatie. Dit proces krijgt vooral vorm en betekenis in de praktijk van het ‘dagelijkse doen’.
H6 Afbeelding organogram
Basis van de platte organisatie zijn de 30 zorgeenheden, dichtbij het primaire proces. Een zorgeenheid is een deel van de (zorg)organisatie, rond één specialisme georganiseerd, met een jaarplan (beleid en begroting), waarover het management rechtstreeks verantwoording aflegt aan de raad van bestuur. Enkele heel kleine specialismen zijn daarbij aan een andere zorgeenheid toegevoegd, om de bestuurlijke complexiteit te verlagen. Op enkele gebieden wordt de zorg niet per discipline maar rondom de patiënt of een aandoening georganiseerd: de Oncologie, het Vrouw-kind centrum, het Niercentrum en het Pijncentrum. Hiermee doen we ervaring op om in de toekomst de zorg nog meer rondom de patiënt organiseren. De kliniek is niet per specialisme georganiseerd maar opgedeeld in een klinische afdeling voor de beschouwende vakken en een voor de snijdende vakken.
Het bestuur van de zorgeenheid wordt gevormd door één medisch manager en één zorgmanager die samen integraal verantwoordelijk zijn voor de strategische, tactische en operationele aansturing van de zorgeenheid over alle ziekenhuislocaties heen. Het bestuur kan zich voor laten ondersteunen door een of meerdere hoofden. Rond de jaarwisseling 2017/2018 zijn de meeste besturen van de zorgeenheden geworven, geselecteerd en benoemd. Een leiderschapsprogramma is gestart.

Naast de 30 zorgeenheden zijn er 7 ondersteunende (staf)diensten. De afdelingen bestuursbureau, financiën en zorgadministratie, kwaliteit, HRM, ICT, marketing & communicatie en facilitair & vastgoed zijn in 2017 reeds volledig geïntegreerd. Vooruitlopend op de zorgeenheden, die eind 2018 aan hun integratie beginnen. Inmiddels is besloten om de stafafdeling facilitair & vastgoed gezien de taakomvang van die afdeling te splitsen in de afdelingen vastgoed, techniek & inkoop en services.

Om de besturing van het ziekenhuis slagvaardig en efficiënt te houden, zijn 7 Platforms opgericht die de beleidsvoorbereiding van ziekenhuisbrede thema’s oppakken. Elk Platform staat onder voorzitterschap van een lid van de raad van bestuur en kent een regisseur voor de dagelijkse voortgang. De Platforms komen elke zes weken bijeen over de thema’s: ICT, kwaliteit, bedrijfsvoering & zorglogistiek, financiën, facilitair en vastgoed, personeel, opleiding en onderzoek, markt en samenwerking in de keten en de patiënt. Zij geven elk periodiek terugkoppeling in het Strategisch Beleidsoverleg.

Strategische koers
Het ondernemingsplan dat ten grondslag ligt aan het fusiebesluit vormt de ruggengraat van de strategie voor de eerste jaren na de fusie. In de vroege zomer van 2017 zijn de doelstellingen uit het ondernemingsplan voor 2017-2018 vertaald in de strategie ‘Ongekend goede zorg’ met zijn vijf kernthema’s: 1. Wij willen de beste uitkomsten van zorg voor onze patiënten; 2. Wij werken samen met de patiënt; 3. Wij verbeteren continu door te leren; 4. Wij investeren in zinnige zorg; 5. Wij werken aan het vertrouwen van onze omgeving. Voorts blijft continu verbeteren op basis van de Lean-systematiek een speerpunt van beleid, evenals het vergroten van het veiligheidsbewustzijn en het hebben van aandacht voor de beleving van de patiënt.

Raad van commissarissen
De raad van commissarissen heeft als taak om toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in het ziekenhuis en de daaraan verbonden rechtspersonen. Hij staat de raad van bestuur met advies terzijde. Leden van de raad van bestuur worden benoemd, geschorst en ontslagen door de raad van commissarissen. De verantwoordelijkheden, taken en werkwijze van de raad van commissarissen zijn vastgelegd in de statuten van de stichting Ziekenhuizen West-Friesland en Waterland en in de reglementen van de raad van commissarissen en zijn commissies (zie website).

De raad van commissarissen heeft de reikwijdte van zijn verantwoordelijkheid en zijn rolopvatting vastgelegd in een notitie, om vervolgens te kunnen definiëren wat de belangrijkste stakeholders van het ziekenhuis zijn en hoe bij besluitvorming de belangen van die verschillende stakeholders door de raad van commissarissen kunnen worden getoetst. Bij de samenstelling van de raad van commissarissen is rekening gehouden met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de toezichthouders.

De raad van commissarissen kent drie commissies, te weten:
 • de kwaliteitscommissie, die de raad van commissarissen ondersteunt bij het houden van toezicht op de raad van bestuur met betrekking tot kwaliteit in de breedste zin van het woord; deze commissie wordt gevormd door twee toezichthouders die afkomstig zijn uit de zorg
 • de auditcommissie, die bestaat uit drie leden met financiële expertise
 • de remuneratiecommissie, die de werkgeversrol voor de raad van bestuur vervult.
Naar actualiteit wordt bij vacatures een selectiecommissie samengesteld.

Ten minste eenmaal per jaar evalueert de raad van commissarissen zijn functioneren en dat van de raad van bestuur. In de evaluatie wordt ook de relatie tussen de raad van commissarissen en de raad van bestuur besproken. Het bezoldigingsbeleid van de toezichthouders is in overeenstemming met de Wet normering topinkomens.


mr. J. van Walsem (1947) | voorzitter raad van commissarissen | voorzitter remuneratiecommissie | benoemd per 01-04-2011, herbenoemd per 01-04-2015

Overige nevenfuncties: voorzitter raad van commissarissen woningstichting De Veste Ommen, werkzaam voor Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam, lid bestuur CAI Harderwijk


drs. R.V.W.M. Lantain (1949) | vice-voorzitter raad van commissarissen | lid remuneratiecommissie | benoemd per 17-10-2012, herbenoemd per 17-10-2016

Partner in De Praktijk
Overige nevenfuncties: voorzitter raad van commissarissen van Theater en Schouwburg Orpheus, lid van de raad van toezicht van Parc Spelderholt (tot 29-6-2017), secretaris stichting Oude en Nieuwe Gasthuis


drs. A.B. Baaij RA (1958) | lid auditcommissie | benoemd per 12-12-2011, herbenoemd per 12-12-2015

Lid raad van bestuur Beweging 3.0 ouderenzorg te Amersfoort
Overige nevenfuncties: bestuurslid van de Stichting Wonen Ypsilon Amsterdam, lid raad van commissarissen Elan Wonen


drs. H.J.C. Ettema RA (1962) | voorzitter auditcommissie | benoemd per 17-10-2012, herbenoemd per 17-10-2016 Chief Financial and Risk Officer Nationale Borg N.V.

Overige nevenfuncties: bestuurder Coöperatie Intres U.A.; lid bestuur stichting Administratiekantoor Deen Hoorn, Dynamo Retail Groupprof. dr. R.J.M. Klautz (1963) | lid kwaliteitscommissie | benoemd per 1-7-2016

Cardiothoracaal chirurg en afdelingshoofd thoraxchirurgie Leids Universitair Medisch Centrum
Nevenfuncties: voorzitter consilium Nederlandse Vereniging Cardiothoracale Chirurgie, lid van het bestuur van de Europese Vereniging voor Cardiothoracale Chirurgie (EACTS), lid-beroepsgenoot Centraal Medisch Tuchtcollege, consultant voor Medtronic en Liva Nova


mw ir. K. Laglas (1959) | lid auditcommissie | benoemd per 1-6-2010, herbenoemd per 1-6-2014, aftredend per 1-6-2018

Voorzitter directieraad woningcorporatie Ymere
Overige nevenfuncties: lid bestuur Stichting Forum voor stedelijke vernieuwing, lid Raad van Commissarissen Koninklijke De Vries Scheepsbouw, voorzitter van de jury van de Gulden Fenix, lid bestuur ARCAM, lid algemeen bestuur de Bouwcampus (tot 1 juli 2017)


mw. dr. I.Steneker (1964) | lid kwaliteitscommissie | benoemd per 1-6-2017

Directeur kwaliteit en patiëntveiligheid LUMC
Overige nevenfuncties: n.v.t.

prof. dr. E.A.van Royen (1947) | lid kwaliteitscommissie | benoemd per 1-11-2009, herbenoemd per 1-11-2013, afgetreden per 1-4-2017

Emeritus hoogleraar nucleaire geneeskunde
Overige nevenfuncties: voorzitter adviesraad sociaal domein gemeente Bergen
mw. ir. Y. van der Brugge (1974) | lid kwaliteitscommissie | benoemd per 1-7-2016, afgetreden per 1-4-2017 wnd.

Directeur-Generaal Rijksvastgoedbedrijf, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Overige nevenfuncties: lid raad van toezicht Stichting Middin

Advies- en medezeggenschapsorganenStafbestuur
Het stafbestuur bestaat vanaf de fusiedatum uit zeven leden: vijf vanuit de Hoornse locatie en twee vanuit de Purmerendse. Zij zijn gekozen door de leden van de geïntegreerde vereniging medische staf. Het stafbestuur is de belangrijkste gesprekspartner van de raad van bestuur, geeft gevraagd en ongevraagd advies en vervult namens de medische staf een belangrijke rol bij beleidsontwikkeling en strategische beslissingen. De raad van bestuur en het stafbestuur komen elke twee weken in vergadering bijeen.

Stafbestuur koerst op goede zorg en bevlogen medewerkers


“De beste kwaliteit van zorg voor de patiënt én een werkomgeving waar medewerkers blij en bevlogen rondlopen.” Met deze twee uitgangspunten voor ogen boog het bestuur van de Medische Staf zich in 2017 over verschillende onderwerpen. Jan-Willem de Waard, chirurg en voorzitter van het stafbestuur, blikt terug.

“Na een lang proces is de fusie tussen Westfriesgasthuis en Waterlandziekenhuis afgelopen jaar tot stand gekomen. Binnen de medische staf waren er verschillen van inzicht over de vraag of fuseren een verstandige stap zou zijn. Hoe meer je als vakgroep te maken hebt met hoge volume-eisen en met heel complexe technologie, hoe logischer de keuze voor schaalvergroting is en omgekeerd. De meerwaarde van dit hele proces was in elk geval dat we werden gedwongen om met elkaar na te denken over wat ‘de beste zorg voor de regio’ is en hoe je die vormgeeft.”

Het besturingsmodel, waar het stafbestuur veel van verwacht, moet nog wel zijn goede vorm en uitwerking krijgen. “Het is goed dat de mogelijkheid van uitgebreide scholing wordt geboden. De staf zal het proces nauwlettend, met een positieve insteek volgen.”

Op de proef gesteld
Volgens De Waard heeft de fusie veel energie gekost. “Zo’n fusieproces is allesbeheersend. De bevlogenheid die ziekenhuismedewerkers kenmerkt wordt in zo’n periode wel zwaar op de proef gesteld, terwijl uit onderzoek blijkt dat een bevlogen arts een betere arts is. Daarom hebben we in het stafbestuur aandacht voor dit onderwerp. We streven naar een goede en open werksfeer. Ook blijven we een onderwerp als de te veel toegenomen hoeveelheid administratieve taken onder de aandacht brengen.”

Zinnige zorg
De praktische uitvloeiselen van de fusie blijven in 2018 de agenda beheersen. “Na de jaren van nadenken en voorbereiden, is nu de periode aangebroken dat de zorgintegratie echt moet gaan plaatsvinden. Dat is erg complex, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we elkaar blijven vinden op de inhoud, zowel als medisch specialisten onderling als met andere partijen, zoals de verpleegkundigen en de raad van bestuur. Een ander belangrijk onderwerp is ‘zinnige zorg’. Er kan op medisch gebied steeds meer, maar we willen samen met elke individuele patiënt meer gaan kijken of een behandeling die mogelijk is ook zinnig is.”
Cliëntenraad
Overeenkomstig de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) heeft het ziekenhuis een cliëntenraad. Deze raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de patiënten, onder andere door de raad van bestuur te adviseren over onderwerpen die genoemd worden in de Wmcz en over andere, voor patiënten interessante ontwikkelingen. De cliëntenraden van zowel de locatie Westfriesgasthuis als die van de locatie Waterlandziekenhuis bestaan in 2017 nog zelfstandig, maar voeren wel deels gemeenschappelijk overleg. De raad van bestuur kijkt uit naar de totstandkoming van een representatieve cliëntenraad in 2018.

Cliëntenraad Purmerend focust op consequenties fusie voor patiënt


“We hebben het afgelopen jaar heel veel adviesaanvragen behandeld, waarvan verschillende met betrekking tot de fusie. Twee belangrijke onderwerpen voor ons waren de opzet van het nieuwe vrijwilligersbeleid en de veranderingen op het gebied van de focuszorgondersteuning.” Aan het woord is Norbert Bakker, vice-voorzitter van de cliëntenraad in Purmerend. “De voorstellen gaan inhoudelijk soms heel diep – waar wij steeds naar kijken is: wat zijn de consequenties voor de patiënt?”

“Een voorbeeld is het nieuwe vrijwilligersbeleid. Dat wordt straks voor het hele fusieziekenhuis centraal aangestuurd. Wij hebben als aandachtspunt meegegeven dat er per locatie wel moet worden gekeken naar de specifieke vraag en het lokale aanbod. Daarnaast was in het Waterlandziekenhuis de zorgondersteuning uitbesteed. In het nieuwe fusieziekenhuis wil men voor taken als maaltijden uitdelen, bedden verschonen en patiëntentransport weer eigen medewerkers aannemen, zoals het in Hoorn al georganiseerd is. Dit heeft directe invloed op de patiënt, dus daar denken we graag over mee.”

Cliëntenraden samenvoegen
Boven aan de prioriteitenlijst voor 2018 staat het samenvoegen met de cliëntenraad in Hoorn. “We konden het afgelopen jaar op een paar essentiële punten nog geen overeenstemming bereiken. Dat moet nu op korte termijn zijn beslag vinden. Overigens werken we al wel heel nauw samen: in 2017 hebben we bij alle adviesaanvragen een gezamenlijk advies aan de raad van bestuur gegeven.”

Bereikbaarheid
De plannen voor de zorgintegratie en de nieuwe organisatiestructuur hebben de bijzondere aandacht van de cliëntenraad in 2018. “Het is de bedoeling dat bepaalde afdelingen van Purmerend naar Hoorn verhuizen. Wat gaat dit betekenen voor de Purmerenders en met name voor oudere, kwetsbare patiënten? Daarbij is het lastig dat het plaatje nog niet compleet is; hoe het er precies uit gaat zien hangt nog van een aantal factoren af. We houden de vinger aan de pols.”

Cliëntenraad Hoorn adviseert over fusie, ouderenbeleid en technologische mogelijkheden


“Wij kijken naar alle facetten van het ziekenhuis vanuit het perspectief van de cliënt. Naast alle ontwikkelingen rondom de fusie, stonden afgelopen jaar onderwerpen als ouderenzorg en technologische ontwikkelingen hoog op onze agenda.” Aan het woord is Han Fasten, lid van de cliëntenraad in Hoorn.

“Met betrekking tot de fusie hebben we natuurlijk veel belangstelling voor de verdeling van de zorg over de verschillende locaties: voor welke zorg moet je straks waar naartoe? Dit heeft direct invloed op de patiënt, dus daar denken we graag over mee.”

Seniorvriendelijk
De cliëntenraad heeft al jaren bijzondere aandacht voor de kwetsbare oudere patiënt. “In dat kader hebben we ons afgelopen jaar onder andere gebogen over de vraag of we het Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis zouden moeten nastreven. We zijn tot de conclusie gekomen dat het ons niet zozeer om zo’n etiket te doen is, maar dat we ons ouderenbeleid wel tegen het licht willen gaan houden.”

Onderzoeksresultaten
Met alle technologische ontwikkelingen is er in de werkgroep E-lab, waarin ook de cliëntenraad participeert, altijd wel iets te bespreken. “Bijvoorbeeld over beeldbellen, waardoor een patiënt niet meer voor elk contact naar het ziekenhuis hoeft te komen. Er liggen veel kansen op het gebied van efficiëntie, maar er zitten soms ook haken en ogen aan. Wil je bijvoorbeeld dat een patiënt zijn onderzoeksresultaten thuis kan bekijken zodra ze bekend zijn of is het toch wenselijk dat de arts de uitslagen vertelt en met de patiënt interpreteert?”

Vrijwilligersbeleid
De overheid scherpte in 2017 de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) aan. “Daarbij ging het onder meer om de termijn waarin klachten afgehandeld moeten worden en om een aantal procedurele aanpassingen. Die hebben wij bij de raad van bestuur onder de aandacht gebracht.” Een ander onderwerp waar de cliëntenraad zich over uitsprak, was het vrijwilligersbeleid: “We waarderen de inzet van vrijwilligers enorm, maar in sommige gevallen kunnen zij de plaats van gekwalificeerde, betaalde medewerkers niet innemen. Ook op zo’n onderwerp adviseren wij.”
Ondernemingsraad
Overeenkomstig de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is binnen de stichting Ziekenhuizen West-Friesland en Waterland een ondernemingsraad ingesteld. Op grond van de WOR heeft de ondernemingsraad advies- en instemmingsrecht bij belangrijke voorgenomen besluiten en personele regelingen. De raad van bestuur heeft waardering voor de wijze waarop de ondernemingsraden van de beide huizen tot een solide en geïntegreerde nieuwe raad zijn gekomen. Met de leden heeft de raad van bestuur kennis gemaakt en in de tweede helft van dit verslagjaar al een goede routine voor de inhoud en frequentie van de overlegvergaderingen opgebouwd. Veel werk is verzet bij onder andere de beoordeling door de ondernemingsraad van alle voorstellen voor geharmoniseerd HR-beleid en personele regelingen. Ook in 2018 zal de ondernemingsraad zijn deskundige inbreng tonen bij de advisering over alle 30 zorgintegratieplannen. De raad van bestuur ziet uit naar de verdere samenwerking.

Boventalligheid en vacatures aandachtspunten ondernemingsraad

Belangrijke aandachtspunten voor de ondernemingsraad in 2017 waren enerzijds het grote personeelstekort vanwege de landelijke tekorten in de zorg en anderzijds de eerste stroom boventallige medewerkers als gevolg van de fusie. Voorzitter Netty Salentijn en vice-voorzitter Bibi de Boorder kijken terug.

“Er werd in 2017 een begin gemaakt met het integreren van de ondersteunende diensten. Daardoor raakten er medewerkers boventallig, een situatie die tot onzekerheid en emoties leidt. Waar wij met name op hebben gelet, is dat er goede begeleiding gegeven werd en dat mensen goed werden opgevangen.”

Verkiezingen
Intern stond de eerste helft van 2017 in het teken van de verkiezing van een nieuwe ondernemingsraad voor het fusieziekenhuis. “Om zeker te zijn van een evenwichtige vertegenwoordiging van beide locaties, was bepaald dat op basis van de uitslag de vijf meest gekozen kandidaten uit het Waterlandziekenhuis en de vijf meest gekozen kandidaten uit het Westfriesgasthuis in de ondernemingsraad zouden komen. De laatste vijf werden bepaald door het aantal stemmen. Uiteindelijk hadden we een keurige verdeling van acht om zeven leden per locatie.” Toen de nieuwe ondernemingsraad in oktober samen op training was, constateerde de leden dat zij een goed voorbeeld van integratie waren, aangezien zij van elkaar de standplaats niet meer wisten. “We zijn daar best trots op.”

Arbeidsvoorwaarden harmoniseren
Na het zomerreces ging de harmonisering van arbeidsvoorwaarden een rol spelen. “Denk daarbij aan het gelijktrekken van diverse vergoedingen, procedures en de reiskostenvergoeding. Dat laatste was extra belangrijk, omdat vooral het ondersteunend personeel nu veel heen en weer rijdt tussen Purmerend en Hoorn. Het is goed dat er dan één regeling voor iedereen is.” In 2018 staat de advisering rondom de zorgintegratieplannen hoog op de agenda. “We hebben de ondernemingsraad in groepjes verdeeld die zich elk in een aantal plannen verdiepen. Onze adviezen zullen voornamelijk gaan over de consequenties voor de medewerkers. Op basis van een checklist houden we alle plannen tegen het licht.”
Verpleegkundige adviesraad
De Verpleegkundige adviesraad (VAR) is een door de raad van bestuur erkend onafhankelijk adviesorgaan, dat een bijdrage levert aan de visie- en beleidsontwikkeling waar het gaat om de verpleegkundige beroepsbeoefening middels gevraagd en ongevraagd advies aan de raad van bestuur. De VAR is net als de ondernemingsraad zeer voortvarend van start gegaan. Al snel na de fusie bestond er één geïntegreerd adviesorgaan. Met twee wapenfeiten in 2017 complimenteert de raad van bestuur de VAR in het bijzonder: het ‘massahuwelijk’ dat tussen de wederzijdse unit- en afdelingshoofden van de ziekenhuislocaties in de zorg is gesloten tijdens een werkconferentie en de inzet van de VAR in de discussie over het gewenste mbo/hbo-kwalificatieniveau van verpleegkundigen in het fusieziekenhuis.

VAR breed betrokken: van fusie en protocollen tot behoud van verpleegkundig personeel

De Verpleegkundige Advies Raad (VAR) boog zich in 2017 over een groot aantal adviesaanvragen, onder meer gerelateerd aan de fusie, en had zitting in verschillende benoemingscommissies. “De VAR denkt steeds meer mee met verschillende strategische onderdelen van het ziekenhuis”, vertellen voorzitter Wendy van der Gragt en vice-voorzitter Margreet Kamp. “Zo participeren we ook in platforms over zaken als ICT, kwaliteit en personeelszaken.” Het protocollenbeheer heeft al enige tijd de bijzondere aandacht van de VAR. “In 2016 kaartten we de veelheid aan protocollen en het gebrek aan structuur daarin aan bij de manager Veiligheid en Kwaliteit. Nu moeten, vanwege van de fusie, de protocollen van beide locaties geharmoniseerd worden. Daardoor staat dit onderwerp ook meer op de kaart. Al is het nog niet optimaal, er verandert nu wel echt wat.”

Pendelbussen
De Dag van de Verpleging werd door de VAR op een creatieve manier in het teken van de fusie gezet. “Vanuit beide locaties vertrok er een pendelbus waarmee verpleegkundigen naar het andere ziekenhuis werden vervoerd. Daar was voor hen een puzzeltocht uitgezet om elkaars werkplek te leren kennen.” Verder werd in 2017 een besloten facebookgroep gelanceerd. “Inmiddels telt de groep ruim 200 leden. Daarmee is het een mooi middel om bijvoorbeeld de jaarlijkse werkconferentie aan te kondigen en interessante artikelen over actuele zaken te delen.”

Calamiteiten bespreken
In 2018 wordt gestart met calamiteitenbesprekingen. “Het is de bedoeling dat we vier tot zes keer per jaar met een groep verpleegkundigen een casus gaan bespreken, zodat we samen kunnen leren van wat er niet goed is gegaan.” Een belangrijk aandachtspunt blijft het aantrekken en behouden van verpleegkundig personeel. “Het personeelskort baart ons echt zorgen. We zijn hierover in gesprek met de zorgmanagers en hebben in dat kader ook ondersteuning geboden bij de banenmarkt, gericht op het werven van nieuwe verpleegkundigen.” Bij het beoordelen van de zorgintegratieplannen let de VAR voornamelijk op de gevolgen voor de verpleegkundige. “Er is uiteraard geen angst dat er verpleegkundig personeel uit moet. Wij letten op zaken als: welke rol krijgen ze toebedeeld, waar worden ze geplaatst en hoe is scholing in de plannen opgenomen?”